Конвалія звичайна

Convallaria majalis L.

лікарські рослини

Морфо-біологічні особливості

Багаторічна трав'яниста рослина висотою 15-30 см з повзучим розгалуженим кореневищем. Листків два, рідше три, прикореневих, ви-довженоеліптичних з дуговидним жилкуванням, на довгих черешках. Квітконосне стебло безлисте. Квітки з кулясто-дзвониковидним білим віночком, запашні, зібрані в однобічну китицю. Плід - куляста червона ягода з однією кулястою сплюснутою насіниною. Цвіте в квітні-травні.

Сировиною є квітки конвалії, листки та вся надземна частина - трава (Herba Convallariae), зібрані в період цвітіння [8].

Поширення

Пребореальний вид з диз'юнктивним ареалом [5]. В Україні зростає на Поліссі, в Карпатах та в Лісостепу - досить звичайно; в Степу спорадично по лісах уздовж річкових долин; в Криму зростає конвалія, дещо відмінна від типової С. majalis.

Еколого-фітоценотичні особливості

Оптимальними умовами для розвитку виду є розріджені дубові, дубово-соснові та дубово-грабові ліси на свіжих дерново-карбонатних грунтах, багатих гумусом [12]. Монодомінантні масиви утворює в лісах з маловираже-ним ярусом підліску при зімкнутості крон деревостану до 0,7. При збільшенні зімкнутості крон та розростанні підліску популяції конвалії пригнічуються. Пригнічення популяцій конвалії відмічається і на вирубках, хоча відомо [1], що вона добре себе почуває в культурі на відкритих ділянках.

Мезотроф і мезофіт [2]. Зростає як на суглинистих, так і піщаних грунтах, типи грунтів, на яких трапляється конвалія, теж дуже різноманітні - від сильно підзолистих до темно-каштанових і торфово-болотних [6, 7]. Найкраще розвивається на нейтральних та слабколужних грунтах, хоча частіше трапляється на слабкокислих. Віддає перевагу середньозво-ложеним грунтам. В різко перемінних умовах зволоження конвалія не зростає [9, 14].

Стан природних ресурсів та їх охорона

Основні ресурси конвалії локалізовані на Західному та Центральному Поліссі, де зосереджено майже 2/3 всіх біологічних запасів сировини цього виду [5]. Внаслідок виключення з сировинної зони значної території Полісся (радіоактивно забруднені райони) запаси конвалії скоротились на 20% [10]. Сировинний ареал конвалії охоплює південну частину Волинської, Рівненської, Житомирської та Київської областей, обмежені ресурси локалізовані на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Сумської, Харківської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької областей та Автономної Республіки Крим. Допустимий обсяг щорічної заготівлі сировини (головним чином листя) в цілому по Україні становить на даний час близько 8 т [11]. Реальної шкоди наявним запасам сировини конвалії завдають щорічні заготівлі на одних масивах. Найбільш раціональною є заготівля шляхом зрізання 25% особин зарості 1 раз на 5-6 років або лише квітуючих особин 1 раз на 4 роки [9].

Стан запасів потребує лімітування обсягів заготівлі на основі оцінки стану ресурсів у конкретному регіоні. Знаходиться під регіональною охороною на території Тернопільської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Херсонської областей.

Використання лікарської сировини

Застосовують при компенсованих і субкомпенсованих пороках серця, фізичному перенапруженні, недостатності серцевого м'яза (хронічному міокардиті) і для регуляції серцево-судинної системи, при неврозах серця - в суміші з валеріаною і глодом [З, 13]. Входить до складу готових форм "Ва-локомід", "Кардіовален", "Біокард", "Кардіотон", "Корвален", "Корглікон", "Конвафлавін", крапель Зеленіна [15]. Крім того, виявлено, що флавоноїди конвалії мають жовчогінну, холеспазмолітичну та протизапальну дію [6].

Література

1. Антонюк Н.Е. Леса равнинной части (Полесье и Лесостепь) // Интродуцир. лекарств. раст.- К.: Наук.думка, 1983. - С. 9-23.
2. Белоногова Т.В., Зайцева Н.Л. Эколого-биологические особенности хозяйственно-ценных растений Карелии. - Петрозаводск: Карелия, 1939. - 168 с.
3. Кархут В.В. Ліки навколо нас. - К.: Здоров'я, 1978. - С. 91-92.
4. Клоков М.В. Псаммофильные флористические комплексы на территории УССР (Опыт анализа псаммофитона) // Нов. системат. высш. и низш. раст. - К.: Наук, думка, 1981. - С. 90-149.
5. Козъяков А.С., Грищенко Т.М. Запасы сырья Convallaria majalis L. и его охрана на Украине // Растит, ресурсы. - 1992. - 28, вып. 2. - С. 28-36.
6. Комиссаренко Н.Ф., Ступакова Э.Н. О комплексном использовании растений рода Convallaria // Персп. созд. и произв. лекарств, средств в Украине: Тез. докл. - Харьков, 1993. - С. 42-43.
7. Крылова ИЛ. Convallaria majalis L. как компонент растительных сообществ // Растит. ресурсы. - 1993. - 29, вып. 2. - С. 1-10.
8. Кузнецова М.А. Лекарственное растительное сырье и препараты. - М.: Высш. шк., 1987. - С. 73.
9. Кучко А.А., Белоногова Т.В. Изменение структуры и особенности восстановления заросли ландыша майского при разных режимах эксплуатации // Растит, ресурсы. - 1981. - 17, вып. 1. - С. 56-62.
10. Мінарченко В.М. Дикорослі лікарські рослини: Нац. доп. про стан навкол. природ. середов. в Україні // Рідна природа. - 1994. - №4-5. - С. 48-49.
11. Мінарченко В.М. Стан та використання ресурсів дикорослих лікарських рослин України // Нац. доп. про стан навкол. природ, середов. в Україні (1995 р.). - К.: Вид-во Раєвського, 1997. - С. 34-35.
12. Охримович В.Н. Участие Convallaria majalis L. в лесных флороценокомплексах Волыни и оценка запасов его сырья // Растит, ресурсы. - 1985. - 21, №4. - С. 437-441.
13. Перевозченко И.И., Заверуха Б.В., Андриенко Т.Л. Лекарственные растения. - К.: Урожай, 1991. - С. 88-89.
14. Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. - М., 1956. - 472 с.
15. Растительные ресурсы России и сопредельных государств. Цветковые растения, их химический состав, использование. Семейства Butomaceae-Typhaceae. Convallaria L.- С.-Пб.: Наука, 1994. - С. 20-23.